Praktijkinformatie

ALGEMEEN
Contacte-mailadreswelkom@doortherapie.nl
facturatie@doortherapie.nl
BankIBANNL70ASNB8830295671
RegistratieKvK81103735
TANJA DE KORTE
Contacttelefoon06-24441159
e-mailadrestanja@doortherapie.nl
BankIBANNL11INGB0006802044
RegistratiesKvK58894861 (Haptotherapie
Tanja de Korte)
AGB90102017 (behandelaar)
90061509 (praktijk)
VVH744 A
JOLAN ROOSE
Contacttelefoon06-14234346
e-mailadresjolan@doortherapie.nl
BankIBANNL62RABO017262042
RegistratiesKvK54580919 (2thepoint @life)
AGB90107131 (behandelaar)
90066336 (praktijk)
NFG
RBCZ
8992
190457 R
– bijgewerkt op 1 februari 2021 –

VOORWAARDEN

Aan het begin van een behandeltraject worden de praktijkvoorwaarden, betalingsvoorwaarden en het privacyreglement toegezonden. Zonder akkoord kunnen wij de behandeling niet voorzetten.

PRAKTIJKVOORWAARDEN

• De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Voor eventuele klachten omtrent Tanja de Korte kunt u gebruik maken van de link: https://haptotherapeuten-vvh.nl/de-vvh/klachtenregeling. Voor Jolan Roose betekent dat dat u gebruik kunt maken van onderstaande link: https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

• De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.

• De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnese- gesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

• De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen.

• De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.

• De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

• Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.

• De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

• U heeft het privacyverklaring van de praktijk gelezen, welke vermeld staat op de website van praktijk.

• U heeft de betalingsvoorwaarden van de praktijk gelezen, welke vermeld staat op de website van praktijk (zie bovenaan dit document).

• Betalingswijze van de behandelingen geschiedt door middel van overschrijving op de rekening van de praktijk. Het rekeningnummer staat vermeld op de factuur die u per mail zult ontvangen.

• De behandeling kan slechts doorgang vinden nadat u akkoord gegeven hebt voor bovenstaande voorwaarden via de toegezonden akkoordverklaringen vanuit ons administratiesysteem (MijnDiAd).

BETALINGSVOORWAARDEN


1. De factuur wordt per e-mail toegezonden.

2. De door de behandelend therapeut aan de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria voortvloeiend uit de consultatie ten behoeve van de cliënt, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

3. Indien de cliënt na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de behandelend therapeut gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

4. Wij nodigen de cliënt uit, voor de in artikel 4 genoemde incassoprocedure, met de behandelend therapeut in gesprek te gaan indien de cliënt gedeeltelijk of geheel niet in staat is over te gaan tot betaling van het (de) verschuldigde bedrag(en).

5. Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 75,- excl. btw.

PRIVACYVERKLARING

Contactgegevens:
Jean Monnetpark 23
7336 BA APELDOORN
06-24441159 / 0614234346

Als behandelaren van de maatschap DOOR Therapie, nemen wij de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Wij nemen dan ook bij de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming passende maatregelen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer:

 • u de website bezoekt (IP-adres) en een contactformulier invult en verstuurt (www.doortherapie.nl),
 • u zich aanmeldt voor een van onze diensten.
 • u gebruik maakt van de cliënt omgeving van ons administratiesysteem (MijnDiAd)

Voor een goed behandeling is het noodzakelijk en is het onze wettelijke plicht (WGBO) om een dossier van u aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandeling(en). Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

U mag van ons verwachten dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Als uw behandelend therapeuten hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

De persoonsgegevens die door ons worden verwerkt zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Privacyverklaring DOOR Therapie 1.0
 • E-mailadres
 • Beroep
 • Behandeldata
 • Behandelgegevens
 • Medische geschiedenis
 • Gegevens levensloop
 • Bankrekeningnummer
 • Naam zorgverzekering en verzekerde-nummer

Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Wij zijn als behandelaren gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntdossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zult u eerst geïnformeerd worden en hiervoor expliciet uw toestemming worden gevraagd.
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor het gebruik voor waarneming tijdens onze afwezigheid.
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Website
Via onze website wordt alleen uw IP-adres bewaard (bewaartermijn 1 maand) op de server van MijnDomein. Via een verwerkersovereenkomst waarborgen wij beveiliging van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat betekent dat u bij ons het verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in ons administratiesysteem naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Beveiliging
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
Beveiligingssoftware, zoals virusscanner
Privacyverklaring DOOR Therapie 1.0
Wachtwoorden
Beveiligde website. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje
Beveiligd administratiesysteem (MijnDiAd) voor opslag van uw persoons- en behandelgegevens en dossier.

Waarneming

Er is binnen de Maatschap DOOR Therapie een waarnemingsovereenkomst.

Klacht
Als u ontevreden bent over iets, of vragen hebt over de door ons geboden zorg, vragen wij u met ons in gesprek te gaan. Veelal kunnen wij de situatie verduidelijken en leidt een gesprek tot de oplossing. Als dit niet mogelijk is kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging, de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) en/of Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en/of Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Hij/zij heeft een luisterend oor en is in staat uw eventuele vragen te beantwoorden, zodat voor uw de situatie duidelijker wordt.

Wilt u contact met onze vertrouwenspersoon? Bel of mail dan met het bureau van een van de verenigingen.

VVH 020-3887116
NFG 0592-820030
RBCZ 0165-564652